Hoạt động - Phong trào

Thư viện ảnh

Giới thiệu

Giới thiệu

Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên đại học là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược đào tạo con người trong Xã hội Chủ nghĩa. Mục tiêu của công tác này là giáo dục cho sinh viên lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, niềm tự hào và sự trân trọng đối với truyền thống của dân tộc; trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng - an ninh và những kỹ năng quân sự cần thiết...