THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DI CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ ĐỐI VỚI SINH VIÊN K67